P.   SLĒGTS
 O.  11 - 18
 T.  11 - 18
 C.  11 - 18
 P.  11 - 18
 S.  11 - 18
 Sv.  11 - 18

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atpsoguļojumu Latvijas glezniecībā

Ģederta Eliasa balva par lauku tēmas atpsoguļojumu Latvijas glezniecībā

Ģederta Eliasa balvas izstāde būs apskatāma no 4.septembra līdz 4.oktobrim, balvas ieguvējs tiks paziņots Ģederta Eliasa dzimšanas dienā2020. gada 23. septembrī 16:00, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. 

 

Papildus informācija:

Laura Stepiņa

JPPI Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Tālr.: 64373566

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Apstiprināts ar

Jelgavas pilsētas domes

2017. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 5/16

KONKURSA

"ĢEDERTA ELIASA BALVA PAR LAUKU TĒMAS ATSPOGUĻOJUMU LATVIJAS GLEZNIECĪBĀ"

NOLIKUMS

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti un izvērtēti glezniecības darbi par lauku tēmu Latvijas glezniecībā konkursa "Ģederta Eliasa balva par lauku tēmu Latvijas glezniecībā" (turpmāk - Konkurss) ietvaros, noteikts Konkursa uzvarētājs un piešķirts apbalvojums. 

2. Konkursu rīko Jelgavas pilsētas pašvaldība. 

3. Konkursu organizē un tā norisi koordinē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs" (turpmāk - Muzejs).

4. Konkurss tiek organizēts reizi trijos gados.

5. Paziņojums par Konkursu (turpmāk - Paziņojums) tiek publicēts Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.jelgava.lv un Muzeja interneta mājas lapā www.jvmm.lv

II Konkursa mērķis, nosacījumi un apbalvojumi

6. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas glezniecības lauku tēmas tradīcijas attīstību dažādos glezniecības žanros - sadzīves, vēsturiskajā, mitoloģiskajā, ainavu, klusās dabas un portreta žanrā vai to apvienojumā.

7. Konkursa priekšmets: glezniecības darbs par lauku tēmu Latvijas glezniecībā, kas tapis ne agrāk kā trīs gadus pirms Konkursa izsludināšanas gada (turpmāk - Darbs)

8. Konkursā var piedalītiesLatvijas profesionāli mākslinieki, mākslas augstskolu studenti un mākslas vidusskolu absolventi (turpmāk - Pretendenti).

9. Konkursā tiek  noteikts viens uzvarētājs, kuram tiek piešķirta Ģederta Eliasa balva, kas sastāv no:

9.1. medaļas ar uzrakstu "Ģederta Eliasa balva 2020" (turpmāk 2023 utt.);

9.2. naudas balvas 3000 (trīs tūkstoš) euro. 

10. Konkursā var tikt piešķirtas arī citas nominācijas un apbalvojumi. 

11. No Žūrijas atlasītajiem darbiem tiek veidota gleznu izstāde (turpmāk - Izstāde). Tās atklāšanā paziņo konkursa uzvarētāju un pasniedz Ģederta Eliasa balvu. 

12. No Izstādes Darbiem tiek veidots katalogs, kas tiek prezentēts Izstādes atklāšanā. Viens kataloga eksemplārs tiek piešķirts katram Pretendentam, kura Darbs tiek eksponēts Izstādē. 

III Darbu iesniegšana

13. Lai piedalītos Konkursā, Pretendents iesniedz:

13.1. Pretendenta dzīves aprakstu (CV), norādot kontaktinformāciju (tālruni un elektroniskā pasta adresi);

13.2. Darbu;

13.3. Darba digitālo fotogrāfiju;

13.4. Izglītības dokumenta (atbilstoši 8. punkta prasībām) kopiju.

14. Pretendents Konkursam drīksts iesniegt ne vairāk kā divus Darbus, kas atbilst šādiem kritērijiem:

14.1. Darbs atbilst šī nolikuma prasībām;

14.2. Darbs ir mākslinieciski kvalitatīvs;

14.3. Darbs atbilst Konkursa mēŗķim.

15. Pretendentam jābūt Darba autoram. 

16. Piedaloties Konkursā, Pretendents piekrīt Darba eksponēšanai Izstādē un tā attēla ievietošanai Izstādes Darba katalogā.

17. Autortiesības un īpašumtiesības uz Darbu saglabā autors. 

IV Konkursa Žūrijas komisija

18. Darbu vērtēšanu veic Žūrijas komisija. Tās priekšsēdētājs ir Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs. 

19. Žūrijas komisijā iekļauj pārstāvjus no:

19.1. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja;

19.2. Jelgavas novada pašvaldības;

19.4. Latvijas Mākslas akadēmijas;

19.5. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja;

19.6. un iepriekšējā konkursa balvas ieguvēju. 

20. Žūrijas komisijas sastāvu ar rīkojumu apstiprina Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs. 

21. Žūrijas komisija:

21.1. no iesniegtajiem Darbiem atlasa gleznas eksponēšanai Izstādē;

21.2. no Izstādē eksponētajiem Darbiem izvēlas Ģederta Eliasa balvas ieguvēju. 

22. Žūrijas komisijas sēdes sasauc un vada Žūrijas komisijas priekšsēdētājs. Žūrijas komisijas sēdes ir slēgtas. 

23. Žūrijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas Žūrijas komisijas locekļu. 

24. Nepieciešamības gadījumā Žūrijas komisijai ir tiesības pieaicināt attiecīgās jomas speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 

25. Žūrijas komisija lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir Žūrijas komisijas priekšsēdētāja balss. 

26. Žūrijas komisijai ir tiesības nepiešķirt Balvu, ja nav Balvas cienīga Darba. 

27. Žūrijas komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie Žūrijas komisijas locekļi. Žūrijas komisijas skeretāra pienākumus veic Muzeja norīkots darbinieks bez balss tiesībām. 

V Noslēguma jautājumi

28. Konkursā uzvarējušais Darbs tiek iekļauts Muzeja krājumā. 

29. Pēc Izstādes slēgšanas pārējie autori saņem atpakaļ Konkursā iesniegto Darbu.

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktore       

G. Grase

output onlinepngtools 2

 

 

 

 

 

Ģ. Eliasa glezna. Pie kūtīm pēcpusdienā, 20.gs.30.gadi. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzeja krājums.