P.   SLĒGTS
 O.   10.00 - 17.00
 T.  10.00 - 17.00
 C.  10.00 - 17.00
 P.  10.00 - 17.00
 S. 10.00 - 17.00
 Sv. 10.00 - 17.00

Alunāna muzejs

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Muzeja nolikums →

Grozījumi ar

 24.05.2012. Domes lēmumu Nr.8/10

 

APSTIPRINĀTS

Ar Jelgavas domes

2006.gada 20.aprīļa

lēmumu Nr.6/3

 

Ģ.ELIASA JELGAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJA

N  O  L  I  K  U  M  S

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs (turpmāk tekstā – Jelgavas muzejs) ir Jelgavaspilsētas domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) iestāde, kuras darbību kontrolē pašvaldības izpilddirektors.

1.2. Jelgavas muzejs organizē darbu saskaņā ar Kultūras institūciju likumu, Muzeju likumu, citiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Muzeju padomes atzinumiem, Domes lēmumiem un šo nolikumu.

1.3. Jelgavas muzejam ir juridiskas personas triesības. Tam ir savs karogs, zīmogs ar emblēmu un pilnu muzeja nosaukumu, kā arī norēķinu konti iestādēs.

1.4. Jelgavas muzeju dibina, apstiprina tā nolikumu, reorganizē vai likvidē Dome, ņemot vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.

1.5. Jelgavas muzejam ir  filiāle – Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs (māja), kas atrodas Jelgavā, Filozofu ielā 3, kas darbojas  uz Jelgavas muzeja direktora apstiprināta nolikuma pamata.

1.6. Jelgavas muzeja juridiskā adrese ir Akadēmijas iela 10, Jelgava, Latvijas Republika, LV-3001.

2. Jelgavas muzeja uzdevumi, funkcijas un kompetence

2.1. Jelgavas muzeja darbības mērķis (misija) ir: saglabājot, papildinot, pētot un interpretējot tā pārziņā esošās kolekcijas, sekmēt Zemgales novada kultūrvēsturiskā mantojuma, pagātnes un šodienas pieredzes nepārtrauktu apriti mūsdienu un nākotnes sabiedrības izglītībai, attīstībai un izklaidei.

2.2. Jelgavas Muzejam ir šādas funkcijas:

2.2.1. Jelgavas pilsētas un novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana;

2.2.2. muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība;

2.2.3. sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

2.3. Jelgavas muzejs atbilstoši kompetencei:

2.3.1. sniedz maksas pakalpojumus;

2.3.2. saņem ziedojumus, dāvinājumus, ārvalstu finansiālo palīdzību, piedalās projektu konkursos finanšu līdzekļu pie­saistei;

2.3.3.  sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, kā arī starptautiskajām institūcijām Jelgavas muzeja darbības jautājumos;

2.3.4. veic ekspertīzes, sniedz konsultācijas un metodisku palīdzību, pie­dalās nozares darbinieku apmācībā;

2.3.5. veic iepirkumus Jelgavas muzeja krājuma papildināšanai;

2.3.6. īsteno citas Muzeju likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

2.3.7. izgatavo, iepērk, pieņem uz realizāciju suvenīrus un tiem pielīdzinātus priekšmetus, nosakot to realizācijas cenu.

3. Jelgavas muzeja struktūra un pārvalde

3.1. Jelgavas muzeja darbu vada Jelgavas muzeja direktors (turpmāk tekstā – direktors), kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome pēc pašvaldības izpilddirektora ierosinājuma, ņemot vērā Latvijas Muzeju padomes atzinumu.

3.2. Jelgavas muzeja amatu sarakstu apstiprina direktors, saskaņojot to ar pašvaldības izpilddirektoru.

3.3. Direktoram var būt vietnieki, kurus pieņem darbā un atlaiž no darba, kā arī viņu kompetenci un atbildību nosaka direktors.

3.4. Direktors Jelgavas muzeja uzdevumu un funkciju realizēšanai var izveidot darba nodaļas, kā arī konsultatīvās padomes un komisijas, kuras darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu nolikumu.

3.5. Direktors savas kompetences ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem:

3.5.1. organizē Jelgavas muzeja darbu un ir materiāli un juridiski atbildīgs par tā darbību;

3.5.2. rīkojas ar Jelgavas muzeja finanšu līdzekļiem un atbild par to ekonomisku un lietderīgu izmantošanu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;

3.5.3. atbild par Jelgavas muzeja apsaimniekošanā nodotā pašvaldības kustamā un nekustamā īpašuma saglabāšanu un citu materiālo vērtību racionālu izmantošanu;

3.5.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Jelgavas muzeja intereses visās valsts, pašvaldību un sabiedriskajās institūcijās un citās organizācijās;

3.5.5. nodrošina darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normu ievērošanu Jelgavas muzeja darbībā;

3.5.6. nodrošina statistikas, finanšu atskaišu un citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām;

3.5.7. nodrošina personāla, lietvedības un citas dokumentācijas iekārtošanu, izpildi un uzglabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;

3.5.8. pieņem darbā un atlaiž no darba Jelgavas muzeja darbiniekus, nosaka tiem darba pienākumus;

3.5.9. izdod rīkojumus, pilnvaras, instrukcijas un citus iekšējos normatīvos aktus Jelgavas muzeja uzdevumu un funkciju izpildei;

3.5.10. Jelgavas muzeja vārdā slēdz saimnieciskos un sadarbības līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī nekustamā īpašuma nomas līgumus Domes noteiktajā kārtībā;

3.5.11. veic citus pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo aktu nosacījumiem.

3.6. Dirtektors nodrošina Jelgavas muzeja darbības tiesiskumu.

4. Jelgavas muzeja finanšu līdzekļi

4.1. Jelgavas muzeju finansē no pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.

4.2. Jelgavas muzejam var būt arī citi ieņēmumi, kas iegūti no sniegtajiem maksas pakalpojumiem,suvenīru un tiem pielīdzināto priekšmetu realizācijassadarbības programmām un projektiem, kā arī juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem, kas tiek izlietoti saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem.

4.3. Jelgavas muzeja grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Par tās organizāciju atbild direktors.

G.Grase Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore