Drukāt šo lapu

Muzeja nolikums

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas valstspilsētas domes

23.09.2021. lēmumu Nr.14/14_____

(protokola Nr.14)

 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs”

N O L I K U M S

 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

41.panta pirmās daļas 2.punktu

 

 

 

 I Vispārīgie jautājumi

 

1. Nolikums nosaka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” (turpmāk – Muzejs) dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtību, Muzeja darbības mērķi un funkcijas, darba organizāciju un citus ar Muzeja darbību saistītus jautājumus. 
2. Muzejs ir Jelgavas valstspilsētas domes (turpmāk – dome) izveidota Jelgavas valstspilsētas  pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestāde. Muzejs atrodas pašvaldības izpilddirektora pakļautībā. 
3. Muzeju dibina, reorganizē vai likvidē dome, konsultējoties ar Latvijas Muzeju padomi.  
4. Muzeja nolikumu un tā grozījumus apstiprina dome.
5. Muzeja juridiskā adrese: Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001.
6. Muzejam ir viena filiāle – Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, kas atrodas Filozofu ielā 3, Jelgavā.
7. Muzejs darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, Muzeju likumu, likumu “Par pašvaldībām”, Fizisko personu datu apstrādes likumu, Jelgavas valstpilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
8. Muzejam ir patstāvīgas juridiskas personas tiesības, tam ir noteikta parauga veidlapa un zīmogs, kā arī norēķinu konti kredītiestādēs.

 

II Muzeja darbības mērķis, funkcijas, pienākumi un tiesības

 

9. Muzeja darbības mērķis ir apzināt, vākt, glabāt, pētīt un popularizēt liecības par Jelgavas vēsturi, parādot Zemgales kultūrvēsturiskā novada lielākās pilsētas savdabību un īpašo nozīmi pasaules, Eiropas un Latvijas kultūrvidē, rūpējoties par valstspilsētas un tās apkārtnes  pagātnes garīgo un materiālo vērtību, kā arī mūsdienu vēstures liecību vākšanu, saglabāšanu un izpēti.   
10. Muzejam ir šādas funkcijas:
10.1. izstrādāt un aktualizēt Muzeja darbības un attīstības stratēģiju;
10.2. komplektēt Muzeja krājumu atbilstoši Muzeja krājuma politikas nostādnēm;
10.3. nodrošināt Muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, uzskaiti un pārvaldību;
10.4. veikt Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecību; 
10.5. veikt sabiedrības izglītošanu, materiālās un nemateriālās kultūras popularizēšanu, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar Muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus;
10.6. atbilstoši kompetencei veikt ekspertīzes, sniegt konsultācijas un metodisku palīdzību, piedalīties nozares darbinieku apmācībā;
10.7. sagatavot un publicēt informatīvus un pētnieciskus izdevumus.
11. Muzejam ir Muzeju likumā noteiktie muzeja pienākumi.
12. Muzejam ir Muzeju likumā noteiktās muzeja tiesības, kā arī tiesības:
12.1. sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar domes apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi;
12.2. veikt saimniecisko darbību, tai skaitā, veikt suvenīru un iespieddarbu tirdzniecību, ja tā ir nepieciešama Muzeja pamatfunkciju un darbības veicināšanai;
12.3. saņemt ziedojumus, dāvinājumus, ārvalstu finanšu palīdzību, piedalīties projektu konkursos finanšu līdzekļu piesaistei;
12.4. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, kā arī starptautiskajām institūcijām muzeja darbības jautājumos;
12.5. veikt iepirkumus Muzeja krājuma papildināšanai;

 

III Muzeja organizatoriskā struktūra

 

13. Muzeju vada Muzeja direktors (turpmāk – direktors), kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata dome, konsultējoties ar Latvijas Muzeju padomi.
14. Muzeja organizatorisko struktūru izstrādā un apstiprina direktors. Muzeja amatu sarakstu apstiprina direktors, saskaņojot to ar pašvaldības izpilddirektoru. 
15. Muzeja filiāle darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu nolikumu un to vada filiāles vadītājs.
16. Direktors veic Muzeju likumā noteiktos uzdevumus, kā arī direktora kompetencē ir:
16.1 vada, plāno, organizē un kontrolē Muzeja darbību un uzdevumu izpildi, nodrošina tā darbības nepārtrauktību un tiesiskumu;
16.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Muzeju visās valsts un pašvaldību institūcijās, tiesu instancēs, citās institūcijās un attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām;
16.3. ir atbildīgs par Muzeja resursu un finanšu līdzekļu racionālu un lietderīgu izlietojumu atbilstoši tā uzdevumiem;
16.4. organizē Muzeja darbības plāna un budžeta izveidi, ir atbildīgs par to izpildi;
16.5. pieņem darbā un atlaiž no darba Muzeja darbiniekus, apstiprina darbinieku amatu aprakstus;
16.6. nodrošina normatīvajos aktos noteikto atskaišu un citu ziņu sniegšanu valsts un pašvaldību institūcijām;
16.7. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo gada pārskatu par Muzeja funkciju izpildi un finanšu resursu izlietojumu;
16.8. veic darījumus un slēdz līgumus Muzeja darbības nodrošināšanai;
16.9. atver un slēdz kontus kredītiestādēs, rīkojas ar Muzeja mantu un finanšu līdzekļiem;
16.10. nodrošina darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normu ievērošanu Muzeja darbībā;
16.11. nodrošina Muzeja darbu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi, apstiprina tos un kontrolē to izpildi;
16.12. izdod rīkojumus un pilnvarojumus Muzeja darbiniekiem;
16.13. nodrošina personāla, lietvedības, grāmatvedības un citas dokumentācijas kārtošanu, izpildi un uzglabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;
16.14. veic citas darbības Muzeja funkciju izpildei.

 

IV Muzeja manta un finanšu līdzekļi

 

17. Muzeja mantu un finanšu līdzekļus veido:
17.1. valsts un pašvaldības budžeta līdzekļi;
17.2. ieņēmumi no sadarbības programmām un projektiem, maksas pakalpojumiem;
17.3. ziedojumi, dāvinājumi un citi ieņēmumi;
17.4. valdījumā esošā pašvaldības manta.

 

V Muzeja darbības tiesiskuma nodrošināšana

 

18. Muzeja darbības tiesiskumu nodrošina Muzeja direktors.
19. Muzeja darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Muzeja direktoram.
20. Muzeja direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt domē. 

 

 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes
“Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” direktore G. Grase