P. BRĪVS
O. 10:00 - 17:00
T. 10:00 - 17:00
C. 10:00 - 17:00
P. 10:00 - 17:00
S. 10:00 - 17:00
Sv. 10:00 - 17:00

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Muzeja struktūra →

1. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ( turpmāk tekstā – Ģ.Eliasa Jelgavas VMM) administrācija ir:

Ģ.Eliasa Jelgavas VMM direktore, direktores vietnieks zinātniskajā darbā, direktores vietniece darbā ar sabiedrību un Muzeju likumā noteiktajā kārtībā galvenais krājuma glabātājs ir ar direktores vietnieka tiesībām attiecībā uz muzeja krājuma pārvaldību.

1.1 Direktores vietnieks zinātniskajā darbā –
direktores vietnieks zinātniskajā darbā ir muzeja Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, izstrādā muzeja zinātniski pētnieciskā darba stratēģiju un politiku, pamatekspozīciju zinātnisko koncepciju, organizē un vada zinātniski pētniecisko darbu muzejā, koordinē muzeja zinātniski izglītojošo darbu.

1.2. Direktores vietniece darbā ar sabiedrību –
atbild par muzeja tēla veidošanu un apmeklētāju piesaisti muzejam, izstrādā projektus un piesaista sponsorus projektu realizēšanā, organizē reklāmas kampaņas, ir muzejā darbojošos komisiju ( izņemot Krājuma komisiju) priekšsēdētāja. Direktores vietniece darbā ar sabiedrību pārrauga lekciju zāles “Ateneum”darbību.

1.3. Galvenais krājuma glabātājs –
atbild par Muzeju likumā noteikto prasību krājuma darbā ievērošanu, ir Krājuma komisijas priekšsēdētājs.

2. Ā.Alunāna memoriālā māja –
ir Ģ.Eliasa Jelgavas VMM filiāle, kas darbojas uz muzeja direktora apstiprināta nolikuma pamata un realizē patstāvīgu krājuma komplektēšanas, zinātniski pētniecisko un izglītojošo darbu. Filiāles vadītājs ir muzeja pamatdarbības realizēšanai izveidoto komisiju loceklis.

3. Muzeja pamatfunkciju izpildi nodrošina muzeja speciālistu darbība 2 nodaļās:

3.1. Vēstures un izglītojošā darba nodaļa –
ir Ģ.Eliasa Jelgavas VMM zinātniski pētnieciska un izglītojoša struktūrvienība. Tās darbinieki vāc, glabā, pēta un popularizē vēsturiskās un kultūras vērtības un liecības par Jelgavas pilsētu un novadu no vissenākiem laikiem līdz mūsu dienām, organizē un nodrošina muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai. Nodaļā ir 4 muzeja darba speciālisti – 2 pamatā veic pētniecisko darbu un 2 – vairāk iesaistīti izglītojošā darba programmās. Nodaļas vadītājs ir muzeja pamatdarbības realizēšanai izveidoto komisiju loceklis.

3.2. Krājuma nodaļa –
ir Ģ.Eliasa Jelgavas VMM zinātniski pētnieciska un izglītojoša struktūrvienība. Tā darbojas galvenā krājuma glabātāja pārraudzībā un pamatā veic darbu, kas saistīts ar krājuma saglabāšanu, izmantošanu vai pārvietošanu. Nodaļā ir 2 muzeja darba speciālisti un restaurētājs. Nodaļas vadītājs ir muzeja pamatdarbības realizēšanai izveidoto komisiju loceklis.

4. Citi speciālisti – mākslinieks, dizainers, fotogrāfs piedalās muzeja pamatfunkciju izpildes nodrošināšanā un darbojas visu muzeja speciālistu interesēs – mākslinieks iesaistās muzeja izstāžu darbības plānošānā, atbild par muzeja vizuālo tēlu; dizainers (datorgrafiķis) gatavo reklāmas materiālus.

5. Tehniskais un apkalpojošais personāls – saimnieks, šoferis, kasieris, eksponātu uzraugi, apkopēji, sētnieki – nodrošina vispārējo iestādes funkcionēšanu.