Drukāt šo lapu

Muzeja struktūra

  1. ADMINISTRĀCIJA

1.1. Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ( turpmāk tekstā - Jelgavas VMM) administrācija ir: Ģ. Eliasa Jelgavas VMM direktore un divi direktores vietnieki: zinātniskajā darbā un darbā ar sabiedrību, kā arī filiāles Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs - vadītājs. Muzeju likumā noteiktajā kompetencē galvenais krājuma glabātājs ir ar direktora vietnieka tiesībām.

1.2. Direktores vietnieks zinātniskajā darbā ir muzeja Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, Krājuma komisijas loceklis, organizē un vada visu zinātniski pētniecisko darbu muzejā un tā filiālē, izstrādā muzeja zinātniski pētnieciskā darba politiku un stratēģiju, pamatekspozīciju un vēstures izstāžu zinātniskās koncepcijas, ir atbildīgs par krājuma izpēti, atbild par muzeja zinātniski izglītojošā darba zinātnisko pamatojumu.

1.3. Direktores vietniece darbā ar sabiedrību - ir muzeja Zinātniskās padomes un Krājuma komisijas locekle, organizē un vada visu komunikācijas darbu muzejā, izstrādā komunikācijas darba politiku un stratēģiju, atbild par muzeja tēla veidošanu un apmeklētāju piesaisti muzejam, izstrādā projektus un piesaista sponsorus projektu realizēšanā, organizē reklāmas kampaņas, organizē tematiskos pasākumus, muzejpedagoģiskās programmas, lekcijas u.c. pasākumus sabiedrības izglītošanai neformālā veidā, veido muzeju par mūžizglītības institūciju.

1.4. Ā. Alunāna memoriālais muzejs ir Jelgavas VMM filiāle, kas darbojas uz Jelgavas VMM muzeja direktora apstiprināta nolikuma pamata un realizē patstāvīgu krājuma komplektēšanas, zinātniski pētniecisko un izglītojošo darbu. Filiāles vadītājs ir muzeja pamatdarbības realizēšanai izveidoto komisiju un Zinātniskās padomes loceklis. Atbild par filiāles darbu kopumā.

1.5. Galvenais krājuma glabātājs - atbild par Muzeju likumā un MK noteikumos noteikto prasību krājuma darbā ievērošanu, ir Krājuma komisijas priekšsēdētājs un Zinātniskās padomes loceklis. Izstrādā vai organizē iekšējo normatīvo aktu izstrādi attiecībā uz krājuma darbu muzejā un filiālē.

2. SPECIĀLISTI

2.1. Muzeja pamatfunkciju ( artefaktu vākšana, izpēte un popularizēšana) izpildi nodrošina muzeja speciālistu darbība. Speciālistu darbu pārrauga un kontrolē (atbilstoši katra kompetencei) direktora vietnieki un galvenais krājuma glabātājs.

2.1.1. Galvenā krājuma glabātāja pārraudzībā ir speciālisti, kuri nodarbojas ar krājuma uzskaiti, glabāšanu un saglabāšanu, eksponēšanu, konsultāciju sniegšanu. Visi jauniegūtie muzeja priekšmeti tiek reģistrēti Latvijas muzeju elektroniskajā kopkatalogā ( vairāk informācijas http://www.nmkk.lv/ ). Galvenā krājuma glabātāja pārraudzībā darbojas arī restaurators.

2.1.2. Direktora vietnieka zinātniskajā darbā pārraudzībā ir visi muzeja speciālisti, kam darba pienākumos ir paredzēts veikt zinātniskās pētniecības darbu par Jelgavas pilsētu, Jelgavas un Ozolnieku novadu no vissenākiem laikiem līdz mūsu dienām. Zinātniskās pētniecības darbs muzeja izpratnē ir informācijas un artefaktu apzināšana, vākšana, apkopošana un interpretācija. Zinātniski pētnieciskā darba rezultāts ir ekspozīciju un izstāžu koncepcijas un plāni, atsevišķu artefaktu interpretācija, lekcijas, referāti un prezentācijas, muzejpedagoģisko programmu scenāriju izstrāde, arī citi veidi, kas sabiedrībai ļauj iepazīties ar kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī muzeoloģiska rakstura pētījumi par muzeja funkciju realizāciju Muzeju likumā definētajos muzeja darba virzienos.

2.2. Mākslinieka un dizainera darbu pārrauga un koordinē direktora vietnieks darbā ar sabiedrību. Šie speciālisti piedalās muzeja pamatfunkciju izpildes nodrošināšanā un darbojas visu muzeja speciālistu interesēs – mākslinieks iesaistās muzeja izstāžu darbības nodrošināšanā, atbild par muzeja vizuālo tēlu; dizainers (datorgrafiķis) gatavo reklāmas materiālus utt.

3. KRĀJUMA KOMISIJAS UN ZINĀTNISKĀ PADOME

3.1. Muzeja funkciju izpildes atbalsta vienība ir Krājuma komisija, kas darbojas uz Jelgavas VMM muzeja direktora apstiprināta nolikuma pamata. Krājuma komisiju vada Galvenais krājuma glabātājs, komisija izskata visus jautājumus, kas attiecas uz muzeja krājumu. Krājuma komisijas lēmumus apstiprina Jelgavas VMM muzeja direktors. 

3.2. Muzeja funkciju izpildes atbalsta vienība ir Zinātniskā padome, kas darbojas uz Jelgavas VMM muzeja direktora apstiprināta nolikuma pamata. Zinātnisko padomi vada direktora vietnieks zinātniskās pētniecības darbā. Padome izskata jautājumus, kas attiecas uz zinātniskās pētniecības darbu kopumā – izskata un apstiprina zinātniski pētnieciskā darba politiku un stratēģiskos plānus, pamatekspozīciju un vēstures izstāžu zinātniskās koncepcijas un tematiskās struktūras plānus, tekstu zinātnisko saturu un citus jautājumus, kas attiecas uz zinātniski pētnieciskā darba rezultātiem.

4. TEHNISKAIS UN APKALPOJOŠAIS PERSONĀLS

4.1. Saimniecības pārzinis, šoferis, kasiere, eksponātu uzraugi, apkopēji un remontstrād– nieks – nodrošina vispārējo iestādes funkcionēšanu. Viņu darbu koordinē direktora vietnieks darbā ar sabiedrību, pārauga saimniecības pārzinis un muzeja direktors.

 

Izstrādāja: G. Grase, muzeja direktore 15.12.2019.

Muzeja struktūra

STRUKTŪRA 2020